Публічний договір

                                       Публічний договір приєднання
про надання послуг з поводження з побутовими відходамиіндивідуальним споживачам

місто Кропивницький       01 липня 2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОСТАЙЛ», в особі директора Домбровської Олени Вікторівни, що діє на підставі статут (далі – Виконавець), з однієї сторони, та

Індивідуальний споживач, який є співвласником багатоквартирного будинку, власником індивідуального (садибного) житлового будинку і приєднався до умов цього договору (надалі – Договір) згідно з пунктом 3 Договору (надалі – Споживач), з іншої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окрема – Сторона, уклали Договір про таке.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з поводження з побутовими відходами (надалі – Послуга) Споживачу. Договір укладається Сторонами відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

1.2. Договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 30 (тридцять) днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті Виконавця – https://ecostyle.ua/.

1.3. Фактом приєднання Споживача до умов Договору (акцептування Договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти Договір, зокрема надання Виконавцю підписаної заяви-приєднання (Додаток №1 до Договору), сплата рахунка за надану Послуги, факт отримання Послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надавати Споживачу Послугу відповідної якості та згідно з графіком вивезення побутових відходів, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати Послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором, на підставі Договору про надання послуг з вивезення побутових відходів у місті Кропивницькому від 16 вересня 2021 року, укладеного між Виконавцем та Кропивницькою міською радою, та відповідно до Правил благоустрою території міста Кропивницького, які розміщені на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування за посиланням: http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26392-rish_3054_18-12-2019.pdf.

3. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

3.1. Виконавець надає Споживачеві Послуги з поводження з твердими та рідкими відходами.

3.2. Виконавець вивозить:

3.2.1. тверді відходи: 1) для Споживача-власника індивідуального (садибного) житлового будинку – за безконтейнерною схемою; 2) для Споживача-співвласника багатоквартнирного будинку – за контейнерною схемою;

3.2.2. рідкі відходи – за замовленням Споживача.

3.3. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Виконавцем відповідно до вимог санітарного законодавства суб’єктам господарювання, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

3.4. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

4. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОСЛУГ

4.1. Критерієм якості Послуг є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання Послуг.

4.2. Вимоги до якості Послуги та інша необхідна інформація за видами побутових відходів (а саме норми надання Послуг (назва, дата та номер акта про затвердження норм), схема надання Послуги (контейнерна чи безконтейнерна, спосіб та порядок замовлення Споживачем Послуг), місткість та приналежність контейнерів, графік вивезення тощо) розміщуються на веб-сайті Виконавця за посиланням:https://ecostyle.ua/.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

5.1. Споживач має право на:

5.1.1. одержання своєчасно та належної якості Послуги згідно із законодавством і умовами Договору;

5.1.2. одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на Послуги, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання Послуг, порядок надання Послуг, графік вивезення побутових відходів. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі 13 Договору або на зазначений Споживачем засіб зв’язку у Додатку 1 до Договору, у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

5.1.3. відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання Послуг;

5.1.4. усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту звернення Споживача;

5.1.5. зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за Послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

5.1.6. несплату вартості Послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб (зареєтрованих, фактично проживаючих осіб тощо) понад 30 (тридцять) календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

5.1.7. перевірку кількості та якості Послуг в установленому законодавством порядку;

5.1.8. складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання Послуг;

5.1.9. отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за Послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі.

5.2. Споживач зобов’язується:

5.2.1. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням Послуг, що виникли з його вини;

5.2.2. оплачувати в установлений Договором строк надані йому Послуги;

5.2.3. дотримуватися правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5.2.4. у разі несвоєчасного здійснення платежів за Послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 8.4. Договору;

5.2.5. письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача (зареєтрованих, фактично проживаючих осіб тощо), протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня настання такої події;

5.2.6. забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

5.2.7. визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків та спеціально відведених місць/майданчиків збирання відходів (місця дислокації), створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, місць, вигрібних ям;

5.2.8. обладнати контейнерні майданчики та спеціально відведені місця/майданчики збирання відходів (місця дислокації), утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

5.2.9. забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення;

5.2.10. утримувати контейнери та спеціально відведені місця/майданчики збирання відходів (місця дислокації) відповідно до вимог санітарних норм і правил;

5.2.11. обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків, вигрібних ям та спеціально відведених місць/майданчиків збирання відходів (місця дислокації);

6.1.2. вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену Договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

6.1.3. вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

6.1.4. припинити/зупинити надання Послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та Договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких Послуг не відповідають умовам Договору;

6.1.5. вимагати від Споживача проведення протягом 5 (п’яти) робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

6.1.6. звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;

6.1.7. отримувати інформацію від Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

6.2. Виконавець зобов’язується:

6.2.1. забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість Послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами Договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6.2.2. готувати та укладати із Споживачем договори про надання Послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

6.2.3. без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку та публікувати на власному веб-сайті необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання Послуг, графік вивезення побутових відходів, щомісячні обсяги зібраних побутових відходів (за типами, що збираються), щомісячні обсяги переданих різних видів побутових відходів іншим суб’єктам господарювання на місця видалення відходів або об’єкти оброблення та утилізації відходів з наведенням коду операції поводження з відходами відповідно до наказу Держстату від 23 січня 2015 року за №24 «Про затвердження переліків категорій, груп відходів і операцій поводження з відходами»;

6.2.4. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за Послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;

6.2.5. вживати заходів до усунення порушень якості Послуг у строки, встановлені законодавством;

6.2.6. самостійно здійснювати перерахунок вартості Послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, а також сплачувати неустойку (штраф) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 8.7. Договору;

6.2.7. своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання Послуг;

6.2.8. своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням Послуг, що виникли з його вини;

6.2.9. інформувати Споживача про намір зміни тарифів на Послуги;

6.2.10. мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

6.2.11. забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

6.2.12. ліквідувати звалище твердих відходів протягом однієї доби з моменту його утворення на контейнерному майданчику, спеціально відведеному місці/майданчику збирання відходів (місця дислокації) через недотримання графіка перевезення, а також невідкладно проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

7. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

7.1. Споживач вносить однією сумою плату Виконавцю, яка складається з:

7.1.1. плати за Послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на Послугу та обсягу надання Послуг, визначених відповідно до законодавства;

7.1.2. плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному Виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України.

7.2. Згідно з рішеннями органу місцевого самоврядування тариф на послуги з поводження з 1 куб. метром відходів становить:

7.2.1. вивезення твердих відходів згідно Рішення виконавчого комітету про встановлення ТОВ “Екостайл” тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами № 586 від 23 серпня 2022 року : для всіх категорій споживачів – 108,39 грн. за 1 куб. метр;

7.2.2. захоронення побутових відходів згідно Рішення виконавчого комітету про встановлення ТОВ “Екостайл” тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами № 586 від 23 серпня 2022 року: для всіх категорій споживачів – 73,65 грн. за 1 куб. метр;

7.2.3. вивезення рідких відходів згідно рішення Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 07.05.2015 року №244 – 70,04 грн. за 1 куб. метр;

7.3. Плата за абонентське обслуговування встановлюється в розмірі, визначеному Виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України, інформація про яку розміщується на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://ecostyle.ua/, в порядку визначеному Договором.

7.4. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

7.5. Плата за Послугу та за абонентське обслуговування нараховується щомісяця.

7.6. Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

7.7. Виконавець формує на підставі норм надання Послуг рахунок на оплату Послуг та надає Споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до граничного строку внесення плати за Послуги.

7.8. Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою Споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків Споживачів.

7.9. Споживач здійснює оплату за Договором щомісяця не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту Послугу.

7.10. За бажанням Споживача оплата Послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

7.11. Під час здійснення оплати Споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата Виконавцю, сплата пені, штрафів).

7.12. У разі коли Споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений Споживачем період виникла переплата, Виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості Споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості – в рахунок майбутніх платежів Споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

7.13. Виконавець не має права зараховувати плату за Послугу в рахунок погашення пені, нарахованої Споживачу без згоди Споживача.

7.14. У разі коли Споживач не повністю вніс плату Виконавцю за розрахунковий період, а також коли Виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів Споживача, отримані від Споживача кошти зараховуються:

7.14.1. першу чергу – в рахунок плати за Послугу;

7.14.2. у другу чергу – в рахунок плати за абонентське обслуговування.

7.15. Споживач не звільняється від оплати Послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання Послуг, отриманої ним до укладення Договору.

7.16. У разі надання Виконацем одноразової Послуги за замовленням Споживача таке замовлення складається за погодженням Сторін в порядку та згідно з формою, що встановлюється Виконавцем, яка розміщується на веб-сайті Виконавця за посиланням:https://ecostyle.ua/.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання умов Договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

8.2. У разі ненадання або надання Послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих Послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик Споживача для перевірки якості надання Послуги у строк не пізніше ніж протягом 1 (однієї) доби з моменту отримання відповідного повідомлення Споживачу.

8.3. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року за №1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

8.4. У разі несвоєчасного здійснення платежів Споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

8.5. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за Послугу.

8.6. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у Споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином, та повідомлення Виконавця про зазначені обставини в порядку, визначеному законом та Договором.

8.7. У разі ненадання Послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості Виконавець здійснює перерахунок вартості Послуг, а також сплачує Споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання Послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання Послуги), за кожен день ненадання Послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація наслідків аварій або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням Послуг, що виникли з вини Споживача).

8.8. Аварійно-відновними роботами є комплекс робіт з ліквідації наслідків аварій, що виникли, а також із запобігання аваріям та аварійним ситуаціям.

9. ПОРЯДОК І УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ, ЗОКРЕМА ЩОДО ЦІНИ ПОСЛУГИ

9.1. Виконавець має право вносити зміни до Договору. У разі внесення Виконавцем змін до Договору, крім зміни ціни Договору, такі зміни вступають в силу через 30 (тридцять) днів з моменту розміщення цих змін на офіційному веб-сайті Виконавця за посиланням: https://ecostyle.ua/.

9.2. Інформування Споживача про намір зміни ціни/тарифу на Послугу здійснюється Виконавцем в порядку, затвердженому Мінрегіоном.

9.3. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну цін/тарифів на Послуги Виконавець у строк, що не перевищує 15 (пʼятнадцяти) днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачам з посиланням на рішення відповідних органів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Виконавця.

9.4. У разі зміни цін/тарифів протягом строку дії Договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://ecostyle.ua/.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

10.2. Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли в результаті не передбачених Сторонами подій, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема пожежі, землетруси, повені, зсуви, вибухи, війна або військові дії, страйк, блокада. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОДОВЖЕННЯ ЙОГО ДІЇ І РОЗІРАННЯ

11.1. Договір набирає чинності з дня акцептування його Споживачем в порядку, визначеному пунктом 1.3. Договору, але не раніше ніж через 30 (тридцять) днів з моменту (дати) опублікування і діє протягом 1 (одного) року з дати набрання чинності.

11.2. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомить письмово іншій Стороні про відмову від Договору, зокрема його пролонгації (продовження строку дію), Договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

11.3. Дія Договору припиняється у разі:

11.3.1. закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із Сторін повідомила про відмову від Договору відповідно до пункту 11.2. Договору;

11.3.2. смерті фізичної особи – Споживача;

11.3.3. прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Споживача та/або Виконавця або визнання його (їх) банкрутом.

11.4. Дія Договору припиняється шляхом розірвання за:

11.4.1. взаємною згодою Сторін;

11.4.2. односторонньої відмови від Договору в порядку і строки, встановлені законом та Договором;

11.4.3. рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі істотного порушення умов Договору іншою Стороною та в інших випадках, встановлених Договором та/або законодавством.

11.5. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання Послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.

12.2. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені Договором, Споживач надсилає Виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі 13 Договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені Договором, на поштову адресу нерухомого майна Споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними Споживачем.

12.3. Споживач підтверджує, що поставлено до відома і дає свою згоду на передачу, зберігання, використання та поширення через ТОВ «Українське бюро кредитних історій», адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, код ЄДРПОУ 33546706, інформації за договірними зобов’язаннями, необхідної для формування кредитної історії згідно ст.7, 9 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій». А також згоден з тим, що в разі неналежного виконання своїх зобов’язань ТОВ «Українське бюро кредитних історій», де буде зберігатись і оброблятися кредитна історія споживача, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій» перед мною обмежується розміром, що вказаний в договорі про надання інформаційних послуг, укладеним між ЖКХ, та ТОВ «Українське бюро кредитних історій»

                                        13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»

код згідно з ЄДРПОУ: 38852421

місцезнаходження: 25030, м. Кропивницький,

вул. Лавандова (Тореза), 27

рахунок: IBAN UA543052990000026002045101448

Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 305299

номер телефону: +38-050-488-86-40

адреса електронної пошти: pom_dir@ecostyle.in.ua

офіційний веб-сайт: https://ecostyle.ua/

Публічний договір приєднання про надання послуг з поводження  з побутовими відходами індивідуальним споживачам,  який діяв з   11 вересня 2022 року по 30 червня 2023 року.

Публічний договір приєднання про надання послуг з поводження  з побутовими відходами індивідуальним споживачам,  який діяв з   31 грудня 2021 року по 10 вересня 2022 року.